އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސ. ހިތަދޫ ލަމްސު ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

1 ނޮވެމްބަރ 2021     2 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ލަމްސު ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 10 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ލަމްސު

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2576

 

25  ރަބީއުލްއައްވަލު 1443ހ.

31 އޮކްޓޯބަރ  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2021/405

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 01-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-10 14:00:00