އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) – ޓްރާންސްޕޯރޓް ސެކްޝަން

5 ނޮވެމްބަރ 2021     2 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:  އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ކޮންޓްރެކްޓް) – ޓްރާންސްޕޯރޓް ސެކްޝަން

އަސާސީ މުސާރަ:  4465

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2021/400

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  31 އޮކްޓޫބަރު 2021

 

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 

1

9060

26

 

2

9061

26

 

3

9062

23

 

4

9063

22

 

5

9064

25

 

6

9065

18

 

7

9066

20

 

8

9067

20

 

9

9068

22

 

10

9069

26

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

04 ނޮވެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/400

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 05-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-04 18:52:00