އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނަން ބަދަލުކުރުން

23 ޖުލައި 2017     5 years ago


ނަން ބަދަލުކުރުން

 

ސ.ހިތަދޫ ދޮނަކުޅިގެ، ފަރުހާދު ) ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭކާޑު ނަންބަރު: A355968) ގެ ފުރިހަމަނަން ފަރުހާދު ޢަބްދުއްރަޙީމް އަށް 19 ޖުލައި 2017ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

26 ޝައްވާލު 1438

20 ޖުލައި 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2017/115

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-07-2017

ސުންގަޑި: 2017-07-23 00:00:00