އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

15 ނޮވެމްބަރ 2021     2 months ago


އިޢުލާން

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މޮޓޯސައިކަލް

A0J5664

2

މޮޓޯސައިކަލް

A0H7968

 
ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 24 ނޮވެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫމީދޫ ޓްރާންސްޕޯޓް ޔުނިޓަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443   

15 ނޮވެންބަރު 2021   ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2021/414

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-24 14:00:00