އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސ. ހިތަދޫ ފެންފޯއްމާގެ އަދި ފަތާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

18 ނޮވެމްބަރ 2021     8 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ފެންފޯއްމާގެ އަދި ފަތާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 29 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ފެންފޯއްމާގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

297

2

ސ. ހިތަދޫ

ފަތާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1747

 

13 ރަބިއުލްއާޚިރު 1443ހ.

18    ނޮވެމްބަރ  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2021/417

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 18-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-29 14:00:00