އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ވަގުތީ)

22 ނޮވެމްބަރ 2021     1 month ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/400

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-23 08:06:00