އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (ކައުންސިލް އެސިސްޓަންޓް - ހިތަދޫ އަވަށު އޮފިސް)

25 ނޮވެމްބަރ 2021     8 months ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/396

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-26 21:52:00