އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

29 ނޮވެމްބަރ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

            މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

           ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 05 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ފޭދޫ

ބުލޫ ސްޓޯން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

S4-C-G/2011/01

2

ސ. ފޭދޫ

ރަސްރަނަ

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2000/02

3

ސ.ފޭދޫ

ސޭޗްވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

415

4

ސ.ފޭދޫ

ނަސީމީޕެލަސް

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

811

5

ސ.ފޭދޫ

ޕެރިސްގެ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

358

 

24 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1443ހ.

29  ނޮވެމްބަރ  2021މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2021/426

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 29-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-12-05 14:00:00