އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ނަން ބަދަލުކުރުން

30 ނޮވެމްބަރ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އާސްމާނުވިލާ، ހަސީނާ ކަމާލު ނަން ބަދަލުކުރުން

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އާސްމާނުވިލާ، ހަސީނާ ކަމާލުގެ ފުރިހަމަނަން އާމާލް ކަމާލް އަށް 22 ނޮވެންބަރު 2021 ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443

30 ނޮވެންބަރު 2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426/426/2021/430

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 30-11-2021

ސުންގަޑި: 2021-11-30 20:43:00