އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭ

2 ޑިސެމްބަރ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ގުޅޭ

 

             އައްޑޫސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރެއިން މަރާމާތުކުރަންޖެހިފައިވާ މިސްކިތްތަކުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކުރުމުގައި ދަރުމައަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.  

             ވީމާ، އައްޑޫ ސިޓީގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކޮށް  ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ދަރުމައަށް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފާރާތްތަކުން 29 ޑިސެންބަރު 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން  އެ މިސްކިތެއް ހުރި އަވަށެއްގެ އަވަށު އޮފީހަށް ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަވަށު އޮފީހުގައި ނަންނޯޓުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި ނަންނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ތިރީގައި މިވާ ނަންބަރުތަކަށެވެ.

އަވަށް

ގުޅޭ ނަންބަރު

ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީސް

6885753

މަރަދޫ އަވަށު އޮފިސް

6890096

މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

6891523

ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

6892018

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

6894728

މީދޫ އަވަށު އޮފީސް

6895730

 

25 ރަބީޢުލްއާޚިރާ  1443

30 ނޮވެންބަރު   2021ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2021/427

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-12-2021

ސުންގަޑި: 2021-12-29 14:00:00