އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

2 ޑިސެމްބަރ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ ، މިއުޅަނދު ތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 06 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

A0D9433(B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

25    ރަބީއުލްއާޚިރާ 1443 ހ.

30  ނޮވެމްބަރ    2021  މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2021/432

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-12-2021

ސުންގަޑި: 2021-12-06 14:00:00