އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

1 އޯގަސްޓް 2017     5 years ago


އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ވެހިކަލްތައް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

މި އިދާރާގެ ވެހިލްތައް މާރާމާތު ކުރުމަށް ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ މި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.             

 ވީމާ މި އިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 7 އޯގަސްޓް 2017 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ ހެނދުނު  10:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 10 އޯގަސްޓް 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ.          

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މި އިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލް ގައެވެ.

09 ޛުލްޤައިދާ 1438 

01 އޯގަސްޓް 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/120

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 01-08-2017

ސުންގަޑި: 2017-08-07 10:00:00