އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

2 ޑިސެމްބަރ 2021     1 month ago


އިޢުލާން

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ ، މިއުޅަނދު ތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 15 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

9

A0N6954(C)

މޮޓޯސައިކަލް

10

A0N6950(B)

މޮޓޯސައިކަލް

11

A0N9646(A)

މޮޓޯސައިކަލް

12

A0N6370(B)

މޮޓޯސައިކަލް

13

A0N6369(C)

މޮޓޯސައިކަލް

14

A0N6368(A)

މޮޓޯސައިކަލް

15

A0N6218(A)

މޮޓޯސައިކަލް

16

A0N6447(B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

A0N5383(A)

މޮޓޯސައިކަލް

2

A0N6071(B)

މޮޓޯސައިކަލް

3

A0N3820(A)

މޮޓޯސައިކަލް

4

A0N2948(A)

މޮޓޯސައިކަލް

5

A0N6947(B)

މޮޓޯސައިކަލް

6

A0N6949(A)

މޮޓޯސައިކަލް

7

A0N7087(A)

މޮޓޯސައިކަލް

8

A0N6387(B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

26ރަބީއުލްއާޚިރާ 1443 ހ.

02 ޑިސެމްބަރު 2021 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2021/442

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-12-2021

ސުންގަޑި: 2021-12-15 14:00:00