އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު (ކައުންސިލް އޮފިސަރ)

2 ޑިސެމްބަރ 2021     1 month ago
ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2021/391

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-12-2021

ސުންގަޑި: 2021-12-02 21:45:00