އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ބައުތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

10 އޯގަސްޓް 2017     6 years ago


އިޢުލާން

 

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިއާގެ އޮފީހުގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް  ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ 14 އޮގަސްޓް 2017 ވަނަ ދުވަހު 10.00 ގައި  ސ.ގަމުގެ، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިއާ ހެޑްކްއޯޓަރޒް އޮފީހުގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ.

ވީމާ މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން އޮންނަ ދުވަހު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ސ.ގަން އޮފީހަށް ދުރުވުމުން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެކަމުގައި ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ. ނީލަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 9920727 އަށް ގުޅުއްވުމުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

17 ޛުލްޤައިދާ 1438

10 އޮގަސްޓް 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2017/125

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-08-2017

ސުންގަޑި: 2017-08-14 10:00:00