އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނަން ބަދަލުކުރުން

14 އޯގަސްޓް 2017     5 years ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ ވާދީ ޢީން ޢަލީ ނަޞީރުގެ ފުރިހަމަނަން ވަނީ "ޢާއިޝާ އަލީނާ ޢަލީ ނަޞީރު" މިނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.            

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

18 ޛުލްޤަޢިދާ 1438

10 އޮގަސްޓް 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2017/127

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 14-08-2017

ސުންގަޑި: 2017-08-10 14:00:00