އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

11 ޖެނުއަރީ 2022     6 days ago


އިޢުލާން       

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ ، މިއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 23 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

A0G7059 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

2

A0L9053 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

 

08 ރަބީއުލްއާޚިރާ 1443 ހ.

11   ޖަނަވަރީ  2022 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2022/12

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 11-01-2022

ސުންގަޑި: 2022-01-23 14:00:00