އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

13 ޖެނުއަރީ 2022     4 days ago


އިޢުލާން

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1.

ސައިކަލް

A0F4577

 

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 27 ޖެނުއަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

 

09 ޖުމާދަލްއާޙިރް 1443   

12 ޖެނުއަރީ 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426/426/2022/17

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-01-2022

ސުންގަޑި: 2022-01-27 14:00:00