އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިއުލާން - ފާޠިމަތު މިޝްޔާ މިސްބާޙް ގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ

13 ޖެނުއަރީ 2022     4 days ago


އިޢްލާން

ފާޠިމަތު މިޝްޔާ މިސްބާޙް ގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ

--------------------------------------------

         ސ.މަރަދޫ / ހުސްނޫވިލާ ފާޠިމަތު މިޝްޔާ މިޞްބާޙް ގެ ފުރިހަމަ ނަން ފާޠިމަތު ޙަޔާތު މިޞްބާޙު އަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާތީ ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

08 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1443

11 ޖަނަވަރީ 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-3B/426/2022/13

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-01-2022

ސުންގަޑި: 2022-01-13 16:09:00