އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

17 ޖެނުއަރީ 2022     4 months ago


އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

އައްޑޫ ނޭޗަރ ޕާރކުގެ ސީނިއަރ ޕާރކް ވަރޑަން މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް އެދި ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)426- B/426/2021/433 (02 ޑިސެންބަރު 2021) އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1443

17   ޖަނަވަރީ  2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022/24

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-01-2022

ސުންގަޑި: 2022-01-17 22:37:00