އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް

17 ޖެނުއަރީ 2022     4 months ago


އިޢުލާން

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް  އެދި މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ ، މިއުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 26 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

A0K5067 (A)

މޮޓޯސައިކަލް

2

B1B4780 (B)

ކާރު

3

B1B4942 (B)

ކާރު

4

B1B5084 (B)

ކާރު

 

13 ރަބީއުލްއާޚިރާ 1443 ހ.

16 ޖަނަވަރީ 2022 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2022/26

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-01-2022

ސުންގަޑި: 2022-01-26 14:00:00