އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ބައުތަކެތި ނީލަން ކިއުން

28 އޯގަސްޓް 2017     4 years ago


އިޢުލާން

 

ކައުންސިލް އިދާރާގައި ހުރި ބައު ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ނީލަން ކިޔުން އޮންނާނީ 3 އޮގަސްޓް 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14.00 ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައެވެ.

ނީލަން ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 30 އޮގަސްޓް 2017 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 8.00 އިން 14.00 އާއި ދެމެދު ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގަތުމުން ތަކެތި ބެއްލެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ނީލަން އޮންނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 16.00 ގެ ކުރިން ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

06 ޛުލްހިއްޖާ 1438ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2017/133

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 28-08-2017

ސުންގަޑި: 2017-09-03 14:00:00