އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގެ ފަރިއްކޮޅު ތައްޔާރުކުރުން

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2017     4 years ago


އިޢުލާން

 

"އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން" ޙަފްލާގެ ފަރިއްކޮޅު ތައްޔާރުކޮށް ފަރިއްކޮޅުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.  

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 17 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 18 ސެޕްޓެންބަރު 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ މިއިދާރާގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަނޭޅުއްވޭނެއެވެ. އަދި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި ޕްރޮޕޯސަލް ބަލައިގަތުމުގެ ސެޝަންގައި ވެސް ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ. 

22 ޛުލްޙިއްޖާ 1438

13 ސެޕްޓެންބަރު 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/136

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 13-09-2017

ސުންގަޑި: 2017-09-17 11:00:00