އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫއަވަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓު ގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް

10 އޮކްޓޯބަރ 2017     3 years ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީގެ ހުޅުދޫއަވަށު ފުޓްބޯޅަދަނޑުގައި ލައިޓްޕޯސްޓް ހަރުކޮށް ކަރަންޓުގުޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނީ، 2017 އޮކްޓޯބަރ 17 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި  ހުޅުދޫއަވަށު އޮފީހުގައާއި، މި އިދާރާގެ  ކޮންފަރެންސް ހޯލްގައެވެ. ހުޅުދޫއަވަށު އޮފީހުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ، ހުޅުދޫއަވަށު އޮފީހަށެވެ.  މި އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރި ފަރާތްތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ މި އިދާރާއަށެވެ. އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 2017 އޮކްޓޯބަރ 23 ހޯމަ ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މިސެޝަންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެނޭނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

20 މުޙައްރަމް  1439

10  އޮކްޓޯބަރ 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/144

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-10-2017

ސުންގަޑި: 2017-10-17 10:00:00