އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

17 އެޕްރީލް 2022     2 months ago


އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

            މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

            ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 24އޭޕްރީލް 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ފޭދޫ

ވެލްކަމްވިލާ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

435

2

ސ. ފޭދޫ

ރޭރު  

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2018/05

 16 ރަމަޟާން 1443ހ.

 17  އޭޕްރީލް 2022މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2022/148

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-04-2022

ސުންގަޑި: 2022-04-24 13:00:00