އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ 2 މިސްކިތުގެ ކުޑަދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުން

10 މޭއި 2022     10 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ 2 މިސްކިތުގެ ކުޑަދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުން.

އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫ އަވަށުގެ ތިރީގައި މިދަންނަވާ 02 މިސްކިތްތަކުގެ ކުޑަދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  1. ބޯދާމިސްކިތް
  2. މަސްޖިދުލް ބަރަކާތު

ވީމާ، މި މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތަން

ތާރީޚް / ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

12  މޭ 2022  / 10:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ހުޅުދޫ އަވަށުއޮފީސް

19 މޭ  2022  / 10:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާއިރު،  2 މިސްކިތް ވަކިން، ތަކެތީގެ އަގާއި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަކިން އެނގޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

09  މޭ  2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6A/426/2022/207

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-05-2022

ސުންގަޑި: 2022-05-12 22:00:00