އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސ. ހިތަދޫ ދިލްދާރުގެއާއި ތެއުމޯލަގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

15 މޭއި 2022     1 month ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ ދިލްދާރުގެއާއި ތެއުމޯލަގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

              މިދަންނަވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 19 މޭ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ދިލްދާރުގެ

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

289

2

ސ. ހިތަދޫ

ތެއުމޯލަގެ

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

505

 

11 ޝައްވާލް 1443ހ.

12   މޭ   2022މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2022/205

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 15-05-2022

ސުންގަޑި: 2022-05-19 14:00:00