އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - (IUL)426-6A/426/2022/207 ނަމްބަރ އިޢްލާން ބާޠިލްކުރުން

16 މޭއި 2022     1 month ago


އިޢުލާން

މި އަވަށުގެ 2 މިސްކިތުގެ ކުޑަދޮރު އެލްމެނިއަމް ދޮރަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވުނު ނަމްބަރ (IUL)426-6A/426/2022/207  (09.05.2022 )  އިޢްލާން ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

15  މޭ  2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6A/426/2022/217

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 16-05-2022

ސުންގަޑި: 2022-05-15 00:03:00