އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 މޭއި 2022     1 month ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

 

 

             ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 110 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން  އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 21 މެއި 2022 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 08:30 ގައި އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި އޮންނާނެއެވެ.

             މިބައްދަލުވުމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމާއި، 2022 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަން ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.

             ވީމާ، މިބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫގެ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.    

19 ޝައްވާލު 1443  

17  މެއި  2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2022/221

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 17-05-2022

ސުންގަޑި: 2022-05-21 20:30:00