އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ - މަރަދޫ އަވަށުއޮފީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ހަޓެއް ހެދުމަށް

19 އޮކްޓޯބަރ 2017     3 years ago


އިޢުލާން

 

މަރަދޫ އަވަށުއޮފީހުގައި ސެކިއުރިޓީ ހަޓެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

މި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަން އޮންނާނީ 2017 އޮކްޓޯބަރ 25 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  10:00 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 2017 އޮކްޓޯބަރ 31 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިއިދާރާގައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

28 މުޙައްރަމް  1439 

18 އޮކްޓޯބަރ 2017 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/149

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 19-10-2017

ސުންގަޑި: 2017-10-25 10:00:00