އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

22 އޮކްޓޯބަރ 2017     3 years ago


އިޢްލާން

 

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން އޮންނާނީ 24 އޮކްޓޫބަރ 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިއޮފީގައެވެ. އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 30 އޮކްޓޫބަރ 2017 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00  ގައި މިއޮފީހަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް މިސެޝަންގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ.

 

28 މުޙައްރަމް 1439

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2017  ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-6B/426/2017/151

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 22-10-2017

ސުންގަޑި: 2017-10-24 10:00:00