އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ނަން ބަދަލުކުރުން

8 ނޮވެމްބަރ 2017     6 years ago


އިޢުލާން

 

ސ.ހިތަދޫ އޯވަރބްރިޖް، އަޙްމަދު ސުނިލް  ގެ ފުރިހަމަނަން އަޙްމަދު އަލަފް އަށް 01 ނޮވެމްބަރު 2017ގައި ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.    

17 ޞަފަރު 1439

06 ނޮވެމްބަރު 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2017/158

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 08-11-2017

ސުންގަޑި: 2017-11-06 14:00:00