އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ހިތަދޫ "ގެސްކުލަ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

2 އޯގަސްޓް 2022     1 week ago


އިޢުލާން

ހިތަދޫ "ގެސްކުލަ" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

       ހިތަދޫ "ގެސްކުލަ" ނަމަކަށް ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއްވާނަމަ  08  އޮގަސްޓް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

03 މުޙައްރަމް 1444ހ.

01 އޮގަސްޓް2022މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2022/353

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-08 14:00:00