އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ހިތަދޫ "ޚިޔާލީގެ އިރުމަތީބައި" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

2 އޯގަސްޓް 2022     1 week ago


އިޢުލާން

ހިތަދޫ "ޚިޔާލީގެ އިރުމަތީބައި" ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

       ހިތަދޫ "ޚިޔާލީގެ އިރުމަތީބައި" ނަމަކަށް ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މި ރަޖިސްޓްރީ އާއި ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއްވާނަމަ  08  އޮގަސްޓް 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން ހިތަދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

03 މުޙައްރަމް 1444ހ.

01 އޮގަސްޓް 2022މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2022/352

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 02-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-08 14:00:00