އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ނަން ބަދަލު ކުރުން

3 އޯގަސްޓް 2022     1 week ago


އިޢުލާން 

ނަން ބަދަލު ކުރުން  

           ސ.ހިތަދޫ ޗާނދުމާގެ، ޢަލީ ސަމްޢާން ގެ ފުރިހަމަނަން ޢަލީ ޞަންޢާން އަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މިއޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.   

04 މުޙައްރަމް 1444

02 އޯގަސްޓް 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2A/426/2022/358

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 03-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-03 14:32:00