އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ ޢާންމު ތަންތަނަށް ނަންދިނުމާއި ނަން ބަދަލުކުރުން

20 ނޮވެމްބަރ 2017     6 years ago


އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 41 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، އައްޑޫސިޓީގެ ބައެއް އާއްމު ތަންތަނާއި މައިޒާންތަކަށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ނަންދިނުމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން  ނިންމަވާފައިވާތީ އެކަން އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާންކުރީމެވެ.

 

އާއްމުކޮށް ކިޔާނަން / ތަން

ފާސްކުރެވުނު ނަން

ގައުކެނޑި ބްރިޖް

ގައުކެނޑި ބްރިޖް

ހިތަދޫ މެދެއާރިމަގު މާކިޅީގެ އައްސޭރީގައި ކައުންސިލުން ހަދާފައިވާ މައިޒާން

މާކިޅި ފިނި މައިޒާން

މަރަދޫފޭދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިޔާ / މަރަދޫ ފޭދޫ މުސްކުޅިންގެ ޕާކު

އިސްރަށްވެހިންގެ ހިޔާ

ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޖިމްސެޓު ހުރިތަން

ކުދުވާޑެ ޖިމް

 

27 ޞަފަރު 1439 

16 ނޮވެންބަރު  2017

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AB/426/2017/161

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 20-11-2017

ސުންގަޑި: 2017-11-20 14:00:00