އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މުދައު ބޭނުންވޭތޯ ބެލުން

9 އޯގަސްޓް 2022     1 month ago


އިޢުލާން

ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މުދައު ބޭނުންވޭތޯ ބެލުން

           ޤާނޫނު ނަންބަރ 03/2006 ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 11.22 ވަނަ މާއްދާއާއި ހަވާލާދެއްވާ އެކުލަވާލެއްވި، ދައުލަތުގެ މުދާ އެއްއޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި، ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ، ނީލަންކިޔުމާއި ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މަރަދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ހުރި ބައެއްތަކެތި ނީލަންކިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ، އެތަކެތި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އޮފީހަކުން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

           ވީމާ މި އިޢުލާނާއި އެކު އާއްމުކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ތަކެތި ބޭނުންވާ އޮފީސްތަކުން 15  އޮގަސްޓް 2022 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 14.00 ގެ ނިޔަލަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

           އީމެއިލް:  [email protected]

           ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

09 މުޙައްރަމް 1444

08 އޯގަސްޓް 2022

ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް: މަރަދޫ ނީލަންކިޔާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް.pdfބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426/426/2022/367

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 09-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-15 14:00:00