އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

10 އޯގަސްޓް 2022     1 month ago


އިޢުލާން

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ ، މިއުޅަނދު ތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 24 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

A0E1037(B)

މޮޓޯސައިކަލް

          

 

 

 

11 މުޙައްރަމް 1444 ހ.

09 އޮގަސްޓް 2022 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2022/396

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-24 14:00:00