އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ފެނާއި ނަރުދަމާލުމަށް އެންގުން

10 އޯގަސްޓް 2022     1 month ago


އިޢުލާން 

"ފެނާއި ނަރުދަމާލުމަށް އެންގުން"

މި އަވަށުގެ ހުރިހާ ގެއަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ޒަމާނީ ފެންވަރަށް މަގުތަށް ހަދަމުންދާއިރު، ފަހުން ފެނާއި ނަރުދަމާ ލާނަމަ ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ގެއަކުންވެސް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ލުމަށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

12 މުޙައްރަމް 1443

10 އޮގަސްޓް 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-3A/426/2022/370

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 10-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-10 02:16:00