އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ (ޖީ.އެސް 3) ވަޒީފާ އިއުލާންގެ ނަތީޖާ

26 އޮކްޓޯބަރ 2016     7 years ago


(IUL)426-CB/426/2016/197 ނަންބަރު އިޢުލާންގެ ނަތީޖާ

 

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2016/197 (21 އޮގަސްޓް 2016) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެސިސްޓަންޓް ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ މަޤާމު (ޖީ.އެސް 3) ގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް ލިބުނު ނަތީޖާ ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިނަތީޖާ އާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 26 އޮކްޓޫބަރު 2016 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

jb1002

23 އޮކްޓޫބަރު 2016ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL) 426-CB/426/2016/235

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 26-10-2016

ސުންގަޑި: 2016-10-26 14:00:00