އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ފޭދޫ އަވަށު ކަށުކަމާކެމީގެ ޕޫލް އެކުލަވާލުމަށް

16 އޯގަސްޓް 2022     3 months ago


އިޢުލާން

            ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތައް ހިމަނައިގެން، މިއަވަށުގައި "ކަށުކަމާކެމީގެ ޕޫލް" އެކުލަވާލުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

            މި ޕޫލްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކަށުކަމާކެމީގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ސަނަދު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

            ވީމާ، މި ޕޫލްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް އެދި ލިބިފައިވާ ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީތަކާއިއެކު 18 އޮގަސްޓް 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

17 މުޙައްރަމް 1444

15 އޯގަސްޓް 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-4B/426/2022/385

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 16-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-18 14:00:00