އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އައްޑޫސިޓީ މީދޫ "މިލްކީވޭ" ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ

18 އޯގަސްޓް 2022     3 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ "މިލްކީވޭ" ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭ

      މި ދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދި މި އިދާރާ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

#

އަވަށް

ގޯތީގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

މީދޫ، އައްޑޫ ސިޓީ

މިލްކީވޭ

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

411

 

 

 

 

      ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާ ގުޅޭ ގޮތުން މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، 2022 އޮގަސްޓު 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލްގެ ޒަރީޢާއިން މި އިދާރާގެ މީދޫ އަވަށު އޮފީހަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

17 އޮގަސްޓު 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-1B/426/2022/398

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 18-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-21 14:00:00