އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށު މަރަދޫ ސްކޫލުގެ އިރުމަތީގައިވާ ޕާރކްގެ ލޭންޑްސްކޭޕް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

23 ނޮވެމްބަރ 2017     4 years ago


އިޢުލާން

 

އައްޑޫސިޓީގެ މަރަދޫ އަވަށު މަރަދޫ ސްކޫލުގެ އިރުމަތީގައިވާ ޕާރކްގެ ލޭންޑްސްކޭޕް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)426-AA/426/2017/150 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅިފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގައި އަގުބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ، އެ އިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2017 ނޮވެންބަރު  29 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ  11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2017 ޑިސެންބަރު 05 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

 

04 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1439 

22 ނޮވެންބަރު 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/164

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 23-11-2017

ސުންގަޑި: 2017-11-29 11:00:00