އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

29 އޯގަސްޓް 2022     1 year ago


އިޢުލާން

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ، މިއުޅަނދު ތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 08 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

B1B1415  (B)

ކާރު

2

A0H8134  (B)

ސައިކަލް

          

 

 

 

 

 

01 ޞަފަރު 1444 ހ.

28 އޮގަސްޓް 2022 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2022/408

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 29-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-08 14:00:00