އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ސ. ހިތަދޫ "ގެސްކުލަ" ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

29 އޯގަސްޓް 2022     3 months ago


އިޢުލާން

ސ. ހިތަދޫ "ގެސްކުލަ" ގޯތީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

              23 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ހިތަދޫ "ގެސްކުލަ" ގޯތީގެ ނަން "އެޖް" މިނަމަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާތީ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

01 ޞަފަރު 1444ހ.

28 އޮގަސްޓް 2022މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-2B/426/2022/412

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 29-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-29 08:44:00