އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އާރުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް

25 ނޮވެމްބަރ 2017     4 years ago


އިޢުލާން

 

ހުޅުދޫ އާރުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފާރާތްތަކަށް މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލްގެ ގަޑިތަކަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެއެވެ. އަދި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި އަންދާސީހިސާބު ބަލައިގަތުމުގެ ސެޝަންގައި ވެސް ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ.                

                

ހަރަކާތް

ތަން

ތާރީޚް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ދިނުން

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

3 ޑިސެންބަރު 2017

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީސް

7 ޑިސެންބަރު 2017

11:00

 

05 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1439 

23 ނޮވެންބަރު 2017ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AA/426/2017/166

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 25-11-2017

ސުންގަޑި: 2017-12-03 11:00:00