އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ފައްތިޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ

30 އޯގަސްޓް 2022     3 months ago


އިޢުލާން

ފައްތިޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ގުޅޭ

ޤަވާއިދު ނަންބަރު 2019/R-992  (ކަނޑުތޮށީގައްޔާއި އެއްގަމުތޮށީގައި އުޅަނދުފަހަރު އެއްސުމާއި، ފަޅުތެރޭގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި އެޅުމާއި އެކަންކަމަށް ފީނެގުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން އައްޑޫސިޓީގެ ބަނދަރުތަކުން ފީނެގުމާއި ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލަށް 18 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރުމަށް ފަށާފައިވާތީ، މި އުސޫލުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފައްތިޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ފައްތިޔާ އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް އަވަށު އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. 

 ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

01 ޞަފަރު 1444

28 އޮގަސްޓް 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426/426/2022/409

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 30-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-30 15:51:00