އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

31 އޯގަސްޓް 2022     3 months ago


އިޢުލާން

        ތިރީގައި މަޢުލޫމާތު ދެވިފައިވާ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއޮފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

        ވީމާ ، މިއުޅަނދު ތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 12 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއޮފީހަށް ( ފޯން 6885003 ) އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

ރަޖިސްޓަރީ ނަމްބަރު

ބާވަތް

1

B1A4322  (B)

ކާރު

2

C1A3846 (C)

ބެޓްރި ޓްރައިސިކަލް

3

A0C4604  (A)

މޮޓޯސައިކަލް

4

A0A9634 (B)

މޮޓޯސައިކަލް

          

 

 

 

 

 

 

 

 

04 ޞަފަރު 1444 ހ.

31 އޮގަސްޓް 2022 މ.ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-AC/426/2022/420

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 31-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-12 14:00:00