އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު - ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

31 އޯގަސްޓް 2022     3 months ago


ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

މަޤާމުގެ ނަން:  ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ

އަސާސީ މުސާރަ:  -/6295

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)426-CB/426/2022/393

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  25 އޮގަސްޓް 2022

 

ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

ޝަރުޠު ހަމަވޭ

އުމުރު

ކޯޑު ނަންބަރު

 

 

28

4400

1

 

25

4401

2

 

33

4402

3

 

27

4403

4

 

43

4404

5

 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ ((6885002 އަށެވެ.

31 އޮގަސްޓް 2022

 ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CB/426/2022/393

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 31-08-2022

ސުންގަޑި: 2022-08-31 15:21:00