އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިޢުލާން - ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2022/365 އިޢުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއިގުޅޭ

1 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     3 months ago


އިޢުލާން

އައްޑޫ  ފުޓްބޯޅަ  ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022 މުބާރާތް

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2022/365  އިޢުލާނުގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚްތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމާއިގުޅޭ.

          އައްޑޫފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022 ގެ ނަމުގައި 22 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި  ބައިވެރިވާން އެދޭ ފޯމް 1 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުންފެށިގެން ދޫކުރުން.   

          މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ '' ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަން '' ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުން 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2022  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ) އެފް.އޭ.އެމް) ހިތަދޫ ސްޓޭޑިއަމްއަށް.

          ކްލަބް ޖަމްއިއްޔާ ތަކުގެ ޓީމް ލިސްޓް ހުށަހެޅުއްވުން 09 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ އާދީއްތަ  ދުވަހުގެ 14:00 އަށް

          މި މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގެ އޯގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު ވަޙީދު (7859566)   އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޞަފަރު 1444

31 އޮގަސްޓް 2022ބާވަތް: އިއުލާން

ނަންބަރ: (IUL)426-CA/426/2022/421

ޕަބްލިޝް ކުރި ތާރީޚް: 01-09-2022

ސުންގަޑި: 2022-09-09 14:00:00